Garantie

by Nancy van Schaik

Royal Canin orpacat

 


Garantie en plaatsingsvoorwaarden

De koper verzekerd de fokker dat hij/zij niet als tussenpersoon voor anderen handelt.kat orpcat grootebroek

De koper is verplicht om goed voor het dier te zorgen, dat houdt o.a. in;

–          vrij gehuisvest, niet opgesloten in een kooi
–          gezonde, gevarieerde kattenvoeding (wij adviseren Royal Canin)
–          een goede hygiënische verzorging
–          indien nodig verantwoorde medische hulp (regelmatig ontwormen, ontvlooien, en inenten) ontwormschema kat

 


 

De verkoper zal nooit aansprakelijk zijn voor enige, na het sluiten van de overeenkomst, door of vanwege het dier veroorzaakte (materiele) schade of kosten.

Om te voorkomen dat mensen een impulsaankoop doen; Indien de koper niet meer voor het dier kan of wil zorgen, heeft de fokker het recht om een vervangend huis te zoeken.
Koper is verplicht om het dier terug te brengen, zonder daarbij restitutie te verlangen van het aankoopbedrag.

Indien er aangetoond kan worden dat het dier mishandeld of slecht verzorgd wordt, heeft de fokker het recht om het dier terug te halen.

De koper zal het dier niet doorverkopen of herplaatsen zonder vooraf schriftelijke toestemming van de fokker.


 

De fokker verklaart dat het dier op de dag van aankoop, in goede gezondheid verkeerd.

Een verhuizing is een zeer stressvolle gebeurtenis voor een dier. Hierdoor neemt de weerstand tijdelijk af en krijgen allerlei ziektes sneller een kans !!  Om deze kans te minimaliseren, adviseren wij rust en regelmaat.

Zodra de koper een ziektesymptoom vaststelt, zal hij de fokker gelijk informeren en een dierenarts raadplegen. De koper heeft in alle omstandigheden de vrijheid van keuze van dierenarts. De aansprakelijkheid voor eventuele ernstige lichamelijke gebreken* (waarvan het bestaan na het sluiten van de overeenkomst blijkt en waarvan de verkoper redelijkerwijze op de hoogte had kunnen of behoren te zijn) verbind de verkoper zich ertoe om, naargelang de keuze van de koper;

1) ofwel de volledige aankoopprijs van het dier terug te betalen aan de koper, op voorwaarde dat deze het dier teruggeeft aan de verkoper.
2) ofwel de koper een vergoeding te geven overeenkomend met 50% van de aankoopprijs van het dier indien de koper beslist het dier te houden.
3) ofwel het dier te vervangen door een dier van hetzelfde ras, geslacht, leeftijd en waarde.

*gebreken die niet verholpen kunnen worden

Koper kan alleen aanspraak maken op deze bepaling indien er;

a. een schriftelijke verklaring overlegd kan worden door een dierenarts, waaruit blijkt dat de dier(en) een of meer aangeboren afwijking(en) en/of zichtbaar of verborgen gebrek(en) heeft. Hierop zijn uitgezonderd afwijkingen welke horen bij het diersoort en/of ras dan wel terug te voeren zijn op het type kruising.
b. een schriftelijke verklaring overlegd kan worden door een dierenarts, waaruit blijkt dat de dier(en) reeds een ernstige ziekte had(den) bij aankoop. De verkopende partij kan een “seccond opinion” laten uitvoeren op kosten van ongelijk door een dierenarts van zijn keuze. Dierenartskosten, evenals de andere kosten van de behandeling en andere bijkomende kosten, zijn ten laste van de koper.
c. een aangeboren afwijking vastgesteld wordt door een dierenarts die niet (schriftelijk) vermeld is.

Indien het dier in aanraking komt met andere dieren kan de verkoper nooit aansprakelijk worden gesteld voor niet erfelijke ziektes (o.a. virussen/schimmels/fip etc.)


 

Indien het dier binnen een jaar na aankoopdatum aan een erfelijke ziekte mocht komen te overlijden, verbind de verkoper zich ertoe om, naargelang de keuze van de koper ;

1) ofwel de volledige aankoopprijs van het dier terug te betalen aan de koper.
2) ofwel het dier te vervangen door een dier van hetzelfde ras, geslacht, leeftijd en waarde.

Koper kan alleen aanspraak maken op deze bepaling indien er;

– een schriftelijk rapport overlegd kan worden door de Veterinair Pathologisch Diagnostisch Centrum. Waar blijkt uit de autopsie (k.k.) dat het dier inderdaad aan een erfelijke ziekte is overleden.

Indien bovenstaande procedure werd gerespecteerd, verbindt de verkoper zich er eveneens toe de diergeneeskundige en farmaceutische kosten ten gevolge van de ziekte, bewezen aan de hand van betalingsbewijzen, terug te betalen aan de koper  tot een maximum van 30% van de aankoopprijs van het dier.


 

Ontbinding van de overeenkomst:

– indien de wederpartij schade veroorzaakt door een onjuiste of ondeskundige (be)handeling.
– wanneer het geconstateerde gebrek veroorzaakt of verergerd is door een ondeskundige behandeling c.q. het onthouden van voldoende zorg.
– wanneer ziekte en/of sterfte het gevolg is van medische (be)handelingen, vaccinaties inbegrepen.
– De overeenkomst heeft geen betrekking op van buitenaf komend onheil.
– Elke vorm van aansprakelijkheid vervalt indien zonder uitdrukkelijke toestemming van de verkopende partij wordt overgegaan tot euthanaseren van een/de dier(en).
– Deze overeenkomst heeft geen betrekking op het gedrag van het dier.

De kopende partij verplicht zich er toe het dier goed te zullen verzorgen en daarbij zoveel mogelijk de adviezen van de fokker te zullen opvolgen.
Indien de kopende partij aantoonbaar op grove wijze tekort schiet in zijn/haar verplichtingen, kan dit voor de fokker een grond zijn tot ontbinding van de overeenkomst.

———————————————————————————————————————————

De reacties op een vaccinatie   Afbeeldingsresultaat voor vaccinatie kat"

Reacties op een vaccinatie kunnen altijd optreden omdat het immuunsysteem wordt aangedaan. Zeer zelden treedt er een zware reactie op.

Voorkomende milde reacties

  • een pijnlijke entplek (zwelling/warm) • verhoging of koorts • verminderde eetlust • de kat is sloom • niezen 4-7 dagen• pijnlijke gewrichten (calicivirus) • pijnlijk lopen, koorts, verminderde eetlust en sloom na vaccinatie bij een kat met Chlamydia

Voorkomende ernstige reacties

Een allergische reactie kan een reactie zijn en zal zich uiten in gezwollen oogleden, lippen en gezwollen hals. Katten kunnen ook bultjes krijgen (urticaria) verspreidt over hun hele lichaam. Soms gaat dat ook gepaard met jeuk (pruritus). Ook kan er roodheid van de huid en koorts optreden. Ernstige allergische reacties treden meestal op binnen 24 uur na de vaccinatie. De symptomen kunnen erg variëren, zoals ademhalingsproblemen, diarree, braken, verlaagde bloeddruk, bleke slijmvliezen, koude extremiteiten, hartfalen, shock, epileptische aanvallen en uiteindelijk de dood kan optreden bij zo’n heftige reactie. Ook kan er een tumor (sarcoom) groeien op de vaccinatieplek. Dit kan weken tot maanden na de vaccinatie ontstaan, maar is zeer zeldzaam.

Inentingen

Katten worden normaliter ingeënt tegen de volgende ziektes: • Feline panleukopenie (distemper virus) • Rabies • Feline immunodeficientie virus (FeLv) • Chlamydia psittaci • Feline Calicivirus • Feline herpesvirus • Bordetella bronchiseptica.

Kat verkouden na inenting

Enkele van deze ziektes waar katten voor ingeënt worden geven luchtwegproblemen. Hierdoor kan er verkoudheid bij de kat optreden na de vaccinatie.

Feline herpesvirus & Feline calicivirus

Na de vaccinatie kan er een neusslijmvlies ontsteking (virale rhinitis) ontstaan. Samen zorgen deze twee virussen voor 80-90% van alle infectieuze luchtwegproblemen bij katten. Het is niet dodelijk voor volwassen katten, maar kittens kunnen er ziek van worden en voor een klein percentage kan het fataal aflopen. Symptomen van infectie met herpesvirus en calicivirus zijn: • niezen • traanogen • neusuitvloeiing • koorts Deze ziekte is erg besmettelijk. Een ander bijkomend probleem is dat sommige katten die ooit in aanraking zijn gekomen met deze virussen er nooit helemaal vanaf komen. Het virus blijft latent aanwezig in het lichaam. Bij een verlaging van de weerstand kunnen de symptomen weer (licht) aanwezig zijn. Deze dieren blijven dus drager van het virus en kunnen een besmettingsgevaar blijven voor andere katten.

Een gevaccineerd dier kan wel ziek worden, maar wordt minder ernstig ziek en herstelt sneller.